ონლაინ დაჯავშნა


დაწყება -
დასრულება -
შემოსვლის დრო 14:00 სთ. გასვლის დრო  12:00 სთ. 14:00 სთ. მდე შემოსვლის შემთხვევაში გადაიხდით ოთახის ღირებულე- ბის 50% პროცენტს.

12:00 სთ. დან -18:00 სთ. მდე დროის მონაკ- ვეთში სასტუმროდან გასვლის შემთხვევაში გადაიხდით ოთახის ღირებულების 50% პროცენტს. 18:00 სთ ის შემდეგ გასვლის შემთხვევაში გადაიხდით ოთახის ერთი ღამის მთლიან ღირებულებას.

ოთახების ფასები მოცემულია დღგ-ს ჩათვლით. მომსახურებაში შედის უფასო საუზმე ( 08:00 სთ დან 10:00სთ მდე) და უკაბელო ინტერნეტი ჭი-Fი .

სტუმრის სასტუმროში არგამოცხადების შემთხ- ვევაში  ან იმ შემთხვევაში თუ სტუმარი არ მიმართავს სასტუმროს ჯავშნის გაუქმების მოთხოვნით ჩამოსვლამდე 18 საათით ადრე, იგი გადაიხდის პირველი ღამის საფასურს.  

დაჯავშნულ პერიოდზე ადრე სასტუმროდან გასვლის შემთხვევაში სტუმარი იხდის ჯარიმას დაგვიანებული ჯავშნის გაუქმებისათვის.